bildspel3.jpg

Integritetspolicy

Atlantis värnar om sina kunders personliga integritet och strävar efter att alltid skydda kundernas personuppgifter på bästa sätt.
Det är Atlantis målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig som
kund att bland annat förstå vilken slags information Atlantis samlar in och hur denna används. Genom att godkänna policyn i
samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

Ansvarig för hantering av dina personuppgifter

ATLANTIS AB, org.nr. 556211-4073, med adress Moränvägen 11, 186 40 VALLENTUNA, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlas in och varför? Samt lagringstider

Vid köp från Atlantis fysiska butiker kommer vi att behandla de personuppgifter som du lämnat till oss i syfte att identifiera dig som kund och administrera dina köp och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund. De personuppgifter som Atlantis behandlar om dig som kund är namn, e-postadress, orderhistorik, leveransadress, telefonnummer.

Personuppgifter som personnummer eller körkort behandlas enbart om det behövs för att administrera fakturering, kreditvärdering
eller dylikt. Lagring sker till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om garantins längd för att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.

Vid bokning av sängprovning

När du använder våra formulär för att boka en sängprovning i butik, behandlar vi dina kontaktuppgifter för att kunna hantera bokningen, så som mottagande av bokningar och avbokningar, eventuell kommunikation kring bokningen samt att vi skickar ut en bekräftelse på din tid. Vi behandlar då ditt namn och dina kontaktuppgifter. Det krävs för att vi ska kunna fullgöra tjänsteavtalet, det vill säga för att kunna bekräfta och genomföra din sängprovning.

Denna typ av behandling raderas efter genomförd sängprovning eller maximalt 30 dagar.

Vid reklamations – eller garantiärenden

Om du skulle vara i behov av att reklamera eller utföra ett garantiärende behöver vi dina köpuppgifter så som namn, personnummer, kontaktuppgifter, uppgifter om köptidpunkt och köpställe. Vi kommer även att behöva samla in vad som är fel på din produkt samt tekniska uppgifter om din produkt. Vid dessa ärenden kommer vi att behandla dessa uppgifter för att kunna besvara dina frågor,
i telefon eller e-post . Vi kommer också behöva identifiera att det är du som kund som har köpt sängen.

Behandlingen är nödvändig för att uppfylla våra åtaganden i din kontakt om att skapa ett ärende. Dina uppgifter lagras så länge ärendet pågår.

Allmänna anledningar

Vi har ett antal rättsliga förpliktelser mot oss som företag så som bokföringslagen, penningtvättslagen eller regler om produktansvar och produktsäkerhet. Dessa lagar måste uppfyllas och det kan kräva att vi behandlar dina uppgifter för att kunna kontakta dig som kund, eller att lagkrav, domstol eller myndighet kräver information från oss. Det som behandlas är då dina köpuppgifter, namn, personnummer, betalningshistorik samt uppgifter som kan kopplas samman med ditt köp.

Denna insamling av dina personuppgifter krävs enligt lag. Om uppgifterna inte lämnas kan vår rättsliga skyldighet inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet. Vi lagrar dock inte uppgifterna längre än nödvändigt enligt respektive lag.


Vem har tillgång till dina uppgifter?

Dina personuppgifter kommer inte att överföras eller säljas till tredje part i reklamsyfte. Dina personuppgifter kan dock lämnas ut till tredje part om detta krävs för att tillhandahålla tjänster till dig, till exempel till leverantörer för att hantera transporten av beställda produkter och för analys av dina personuppgifter samt för distribution av erbjudanden.

För dig som önskar betala via delbetalning vidarebefordrar vi ditt personnummer till betalnings- och kreditföretag som behöver detta i kreditupplysningssyfte och upprättande av tillhörande kreditavtal.

När dina personuppgifter delas med tredje part görs det bara för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (t.ex. för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt köpeavtalet). Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter. Vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter.


Hur skyddar vi din personliga information?

Atlantis AB vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs enligt lag för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga personer kommer åt dem. Våra säkerhetsrutiner förändras ständigt i takt med den tekniska utvecklingen.


Vad har du som kund för rättigheter?

1. Du som kund har rätt att vända dig till Bolaget i egenskap av personuppgifts-ansvarig och begära tillgång till de personuppgifter som Bolaget behandlar, och även informeras om bland annat ändamålen med behandlingen och vilka som mottagit personuppgifterna.

Bolaget ska i egenskap av personuppgifts-ansvarig förse dig som kund med kostnadsfri kopia på de personuppgifter som behandlas. Vid eventuella extra kopior kan Bolaget komma att ta ut en administrationsavgift.

2. Som kund har du rätt att utan onödigt dröjsmål få dina personuppgifter rättade eller, under vissa förutsättningar, begränsade eller raderade. Om du anser att Bolaget behandlar personuppgifter om dig som är felaktiga eller ofullständiga kan du kräva att få dessa rättade eller kompletterade.

Du som kund har även rätt att få dina uppgifter raderade bland annat om de inte längre är nödvändiga eller om behandlingen av dem baseras på samtycke och detta har återkallats.

Om du som kund begär att få uppgifterna rättade, raderade eller begränsade i behandling har Bolaget i egenskap av personuppgiftsbiträde som rutin att, om detta är möjligt med rimlig ansträngning, underrätta varje mottagare av personuppgifterna om din begäran.

3. Som kund har du rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter om den lagliga grunden för behandlingen utgörs av ett allmänintresse eller en intresseavvägning enligt artikel 6.1 (e) och (f) Dataskyddsförordningen.

Du som kund har även rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter om dessa behandlas för direkt marknadsföring.

4. Som kund har du rätt att få ut de personuppgifter som du tillhandahållit Bolaget som personuppgiftsansvarig och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Detta gäller dock under förutsättning att det är tekniskt möjligt och att den lagliga grunden för behandlingen utgörs av samtycke eller att behandlingen varit nödvändig för fullgörande av avtal.

5. Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades.

Klagomål

6. Du som kund har rätt att rikta klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen). Kontaktuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten finns på deras hemsida.

Kontaktuppgifter vid frågor om dataskydd?

Vill du veta mer om dina rättigheter eller hur vi hanterar dina personuppgifter? Vi finns tillgängliga för att svara på eventuella frågor på Atlantis kundservice på dataskydd@atlantisbeds.se

Atlantis kan i framtiden göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på Atlantis webplats.